ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

tyj
rt (1)
rt (5)

1. សម្ភារៈ

rt (9)

2. ការកាត់

mgh (2)

3. ជាងកាត់ដេរ

rt (3)

4. ខ្សែស្រឡាយកាត់

rt (8)

5. ដែក

mgh (1)

6. ពិនិត្យមើលសម្លៀកបំពាក់

rt (12)

7. ការវេចខ្ចប់

rt (10)

rt (11)

៩. ប្រគល់ទំនិញ